Groep 7 b

 Ingrid 7b  Ineke 7a en 7b

Ingrid Schwier

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Ineke Kietselaer

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Download hier het Jaarprogramma voor Groep 7 (pdf-formaat).

 

Advisering Voortgezet Onderwijs

Klik hier voor de afbeelding van het stromendiagram "OUDERINFORMATIE PROCEDURE VERWIJZING VOORTGEZET ONDERWIJS DE REGENBOOG"

Advisering Voortgezet Onderwijs vanuit KBs de Regenboog

Op basis van welke gegevens baseren wij het advies voor Voortgezet Onderwijs (VO), welke rol heeft cito daarin en hoe bereiden wij leerlingen voor op Cito en de overgang naar het Voortgezet Onderwijs

Vanuit de ouders krijgen wij als Regenboog steeds vaker de vraag voorgelegd hoe wij als school tot een advies komen. Ouders constateren vanuit de media dat Cito een grotere rol inneemt binnen de toelating van een leerling op het voortgezet onderwijs. Dit roept de vraag bij ouders op waarom wij binnen ons lesaanbod geen specifieke extra aandacht besteden aan het oefenen van CIto’s.

Hoe komen we tot een advies?

Een advies wordt gebaseerd op hetgeen een leerling in zijn of haar gehele schoolloopbaan laat zien. De observaties en bevindingen van de leerkracht spelen hierbij een belangrijke rol. Scores, die behaald zijn op de toetsen, onder andere Cito, gedurende groep 3 t/m 8 ondersteunen dit beeld. Het is een objectief meetgegeven dat ter ondersteuning kan dienen om het beeld dat een leerkracht heeft te bevestigen.

Ons advies voor het VO is opgebouwd uit diverse elementen:

 • Het beeld dat de leerkrachten en intern begeleiders hebben van de leerling op basis van observaties in de groep. Deze observaties zijn gericht op de werkhouding van de leerling en de kind vaardigheden. In de onderwijsbehoeften van een leerling staat uitgebreid beschreven wat de positieve kindkenmerken zijn, de leerbehoefte van een leerling is  en op welke wijze een leerling behoefte heeft aan ondersteuning. Dit wordt van groep 1 t/m groep 8 vastgelegd in het dossier (Leerlingvolgssysteem) van een leerling.
 • Eind groep 7 en halverwege groep 8 vindt er een overleg plaats tussen de leerkracht van groep 7 en 8 en de Intern begeleider. De gegeven adviezen worden gezamenlijk doorgesproken en onderbouwd.
 • De aanwezigheid en de ontwikkeling van de executieve functies. Onder de executieve functies verstaan wij de vaardigheden en denkprocessen, die een leerling nodig heeft om te plannen, te sturen en doelmatig aan de slag te gaan.
 • De capaciteiten van de leerling, die worden gemeten middels:
  • De resultaten op de methode gebonden toetsen
  • De resultaten van de Cito Midden en Eind toetsen van groep 3 t/m 8.  

Dit alles wordt in een mondelinge overdracht tussen een docent vanuit het voortgezet onderwijs en de leerkracht groep 8 uitgebreid toegelicht. De scholen binnen Woerden en Montfoort hechten veel waarde aan het beeld dat de leerkrachten van een leerling hebben. De gegevens vanuit het Cito-leerlingvolgsysteem dienen hierbij als objectieve onderlegger van het advies. Deze aspecten samen ondersteunen het gegeven advies.

Hoe bereiden wij als Regenboog de leerlingen voor op de overstap naar het voorgezet onderwijs en welke rol speelt daarbij de afname van en resultaten van toetsen?

Leerlingen worden tijdens hun schoolloopbaan uitgebreid voorbereid op de overstap naar het VO. Vanaf groep 6 wordt er gericht aandacht besteed aan agenda gebruik, het “leren leren", plannen van werk, het maken en plannen van huiswerk en de wijze van aanpak van toetsen. Daarnaast vinden wij het als Regenboog belangrijk een bijdrage te leveren aan een positieve ontwikkeling op sociaal emotioneel vlak. Een leerling wat lekker in zijn vel zit, zal tot prestaties komen, die aansluiten bij zijn of haar mogelijkheden.

De aangeboden kennis aan leerlingen wordt op verschillende manieren getoetst. Zo maken wij gebruik van methode gebonden en onafhankelijke (Cito) toetsen.

Methode gebonden toetsen (methode afhankelijk)

Dagelijks bieden wij leerlingen lesstof aan volgens een vast model. Het leerdoel wordt centraal gesteld en er wordt leerlingen op verschillende wijze oefenmomenten aangeboden. Na een aantal weken test de leerkracht of de aangeboden kennis beklijft. Een korte periode wordt afgesloten in de vorm van een methode gebonden toets. In deze toetswordt de aangeboden leerstof getest. De toets meet de aangeboden kennis op korte termijn. Je kunt daarbij als leerkracht vaststellen of de lesstof door de leerling begrepen wordt.Daarnaast meet je ook of de leerling de kennis kan toepassen en de juiste kennis heeft vergaard. Hierin zit vaak een verschil tussen de letterlijke vragen (In welk jaartal….?) en de inzichtvragen (Hoe kwam het dat…..?). De leerkracht krijgt op deze manier zicht op welke type vragen de leerling al voldoende beheerst en welke type vragen extra aandacht behoeven.

Methode gebonden toetsen komen met regelmaat terug en de leerlingen begrijpen de wijze van vraagstelling, omdat dit vertrouwd terrein is.

Cito M en E toetsen (methode onafhankelijk)

Vanaf groep 3 maken leerlingen twee keer per jaar een Cito toets. Deze toetsen testen de kennis en inzicht op langere termijn. Leerlingen passen de aangeboden kennis van voorgaande jaren in deze toetsen toe. Deze toetsen nemen we volgens een vastgestelde planning in het midden van het jaar en aan het eind van jaar af. De nadruk van deze toetsen ligt op het inzicht en het leggen van verbanden van de leerling. Is een leerling in staat om eerder aangeboden kennis toe te passen?

Het is een leerlingvolgsysteem waarbij wij  de leerlinggedurende zijn of haar gehele schoolloopbaan op de basisschool volgen. De resultaten worden gebruikt, zodat wij als Regenboog kunnen aansluiten bij het niveau en de onderwijsbehoefte van een leerling.

Wij constateren dat de resultaten van de Cito voor het voortgezet onderwijs een belangrijk gegeven is als het gaat om de uiteindelijke doorverwijzing naar het Voortgezet Onderwijs. De VO scholen krijgen inzicht in ons leerlingvolgsysteem en zien de toets uitslagen van de Cito. Een lagere score t.o.v. de verwachtingen van wat een leerling zou moeten kunnen,kan dus gevolgen hebben voor het plaatsen van de leerling op het niveau dat bij het beste bij de leerling past.

De Cito is een moment opname waarin gekeken wordt hoe de leerling scoort t.o.v. andere leerlingen die landelijk dezelfde toets maken. Aangezien leerlingen maar een of twee keer per jaar zo’n vragenlijst voorgelegd krijgen is het een terechte vraag of en hoe de leerlingen hier op voorbereid worden.

Wat doen wij als Regenboog aan voorbereiding op de Cito?

Zoals eerder beschreven, kiezen wij er als Regenboog bewust voor om niet de nadruk op de Cito te leggen. Het advies wordt immers gebaseerd op het beeld dat een leerling in zijn of haar totale loopbaan laat zien. Uitkomsten van Cito toetsen zijn veelal een bevestiging op dit beeld. Uitzonderingen uiteraard daargelaten. Op het moment dat een leerling niet volgens verwachting presteert, vraagt dit nader onderzoek

Wel zijn wij van mening dat leerlingen voorbereid dienen te worden op de wijze van vraagstelling en aanpak van toetsen. Door als leerkracht inzicht te hebben op welke  vaardigheden gevraagd worden om een Cito te maken, kun je in de wijze van lesaanbod vragen aan bod laten komen waarbij  kennis en inzichten gecombineerd worden. Een vaardigheid, die van leerlingen ook binnen het voortgezet onderwijs steeds meer verwacht wordt. Het inzetten van een aantal vragen vanuit oude Cito’s kan hierbij als middel gebruikt worden.

Om een leerling tot optimaal presteren te laten komen, die past bij de capaciteiten van de leerling. trachten wij zo optimaal mogelijke omstandigheden te creëren.

 • De periode van het afnemen van de Cito is bekend; januari en juni. Wij houden hierbij rekening met activiteiten in deze weken.
 • We kiezen bewust het moment van afname; de toetsen worden in de ochtend gepland.
 • Per dag maakt de leerling een deel van de toets. Hierbij volgen we de handleiding van Cito.
 • We creëren een goede werksfeer in de groep. Tijdens de toets wordt er in stilte gewerkt.
 • We bereiden de leerlingen voor op de toets door vooraf het type vragen met hen door te nemen en hierin te oefenen. Op welke wijze wordt een tekst c.q. som aangeboden en op welke wijze de antwoorden? Wat kun je verwachten? Als een leerling bekend is met de wijze van vraagstelling, kan hij of zij zich tijdens het maken van de toets helemaal richten op de inhoud.

Er wordt door uitgeverijen veel oefenmateriaal aangeboden. Vanuit de Regenboog stimuleren wij leerlingen bewust niet dit thuis te gaan oefenen. Wij zijn van mening dat de leerling zonder extra intensieve oefening in staat moet kunnen zijn om te  laten zien waar toe hij/zij in staat is. Intensief oefenen van Cito toetsen levert juist op de lange termijn niet het gewenste resultaat op wat betreft de capaciteiten van een leerling. Door de wijze van vraagstelling te oefenen geeft het wat ons betreft juist een objectief beeld van de capaciteiten van een leerling.

Zoals u al in de media heeft kunnen vernemen, blijft het advies van de basisschool doorslaggevend in de doorverwijzing van een leerling. Het is onze overtuiging dat een leerling gemiddeld in drie jaar tijd kan laten zien wat hij/zij waard is waar zijn of haar sterke en nog te ontwikkelen punten liggen en dat de Cito scores het beeld dat de leerkracht heeft van de leerling bevestigt.

 

 

Schooltijden schooljaar 2017/2018

Maandag

8.30 – 12.15

13.15 – 15.15

dinsdag

8.30 – 12.15

13.15 – 15.15

woensdag

8.30 – 12.15

 

donderdag

8.30 – 12.15

13.15 – 15.15

vrijdag

8.30 – 12.15

(groep 1 t/m 8)

13.15 – 15.15

(groep 5 t/m 8)

 

Studiedagen
(alle leerlingen hebben deze dagen vrij)

 • vrijdag 15 september 2017
 • maandag 18 september 2017
 • woensdag 22 november 2017
 • vrijdag 23 februari 2018
 • dinsdag 3 april 2018

Studiedagen specifiek voor de groepen 8
(alleen de leerlingen van de groepen 8 hebben vrij)

 • twee dagen, in januari/februari 2018 (nader te bepalen) en op dinsdag 22 mei 2018

Vakanties en overige vrije dagen

 • herfstvakantie: maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017
 • koeienmarkt : woensdag 25 oktober 2017
 • kerstvakantie: maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
 • krokusvakantie: maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018
 • Goede Vrijdag: vrijdag 30 maart 2018
 • Tweede Paasdag: maandag 2 april 2018
 • Koningsdag: vrijdag 27 april 2018
 • Meivakantie: maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei 2018 (let op: 1 week meivakantie*)
 • Hemelvaart: donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018
 • Tweede Pinksterdag: maandag 21 mei 2018
 • Zomervakantie: maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

 

Overige bijzondere dagen

 • kleuterfeest & schoolreis: donderdag 14 september 2017
 • kerstviering: wordt nader bepaald in overleg met de Oudervereniging; waarschijnlijk woensdag- of donderdagvond 20 of 21 december 2017
 • Carnaval: vrijdag 9 februari 2018
 • kamp groepen 8: 23 t/m 25 mei 2018

 

Aanvragen van bijzonder verlof buiten de vakanties

We krijgen met regelmaat een verzoek voor een lang weekend of een (deel van de) vakantie buiten de reguliere vakanties. Hoewel we iedereen alles gunnen hebben wij ons te houden aan de leerplichtwet. Verzoeken die te laat worden ingediend, verzoeken waar niet de benodigde bewijslast bij aan wordt geleverd, verzoeken met een niet geldende reden zullen worden afgewezen. Besluit u toch het niet toegekende verlof op te nemen, dan zijn wij genoodzaakt dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Verklaring voor de keus van extra vrije dagen groepen 8 en de ene week meivakantie

Dit schooljaar zijn we gestart met het sparen van lesuren, zodat we t.z.t. over kunnen stappen naar andere schooltijden. Alle leerlingen gaan al tot 12.15 uur naar school i.p.v. 12.00 uur. Alle leerlingen moeten in hun schoolloopbaan minimaal 7.520 uur maken. Doordat onze onderbouw altijd minder uren maakte dan de bovenbouw, moeten er extra uren gemaakt worden. Anders kunnen we niet overstappen naar andere schooltijden.

Ongeacht welke keus we maken (zie MR berichten over een jaar eerder overstappen) moeten er nog steeds extra uren gespaard worden. Dit geldt voor alle groepen behalve de groepen 8 (huidige groepen 7). In overleg met de MR hebben we ervoor gekozen voor iedereen de meivakantie gelijk te trekken (i.v.m. broertjes/zusjes) en de groepen 8 op andere momenten 2x een extra dag vrij te geven.

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.